menu
Sertai sekarang
 • English
 • Chinese
Facebook
Instagram
YouTube
WeChat
WeChatId
mba66sg
WhatsApp
WhatsAppNo.
+65 9355 6596
Telegram
Nombor Telegram.
+65 9355 6596
Sembang Sekarang
24-Nov-2020Selamat datang ke MBA66, syarikat kasino terbesar di Singapore & Malaysia sejak tahun 2014 dengan melebihi 200,000 pemain-pemain Malaysia. Dianugerahkan sebagai syarikat dengan pembayaran yang terpantas dan terjamin.

Terma-terma syarat

Halaman ini mengandungi maklumat yang menjelaskan hak anda untuk mengakses dan menggunakan laman web MBA66.

Perjanjian ini("Perjanjian") harus dibaca secara keseluruhan sebelum penggunaan perkhidmatan atau produk MBA66 anda.Sila ambil perhatian bahawa Perjanjian ini merupakan perjanjian yang mengikat secara sah antara anda dan Cube Limited(disebut sebagai "MBA66", "kami" atau "kami") yang memiliki dan mengendalikan tapak Internet yang ditemui di MBA66 ("Situs").

Sebagai tambahan kepada Terma & Syarat Perjanjian ini, sila semak Dasar Privasi kami dan apa-apa peraturan, dasar dan terma dan syarat lain yang berkaitan dengan permainan dan promosi yang terdapat di Laman ini seperti yang diposting di Laman dari masa ke masa, yang dimasukkan di sini dengan rujukan, bersama-sama dengan dasar lain yang anda boleh diberitahu oleh kami dari semasa ke semasa. Dengan mengklik butang "Hantar semasa pendaftaran akaun" di bawah dan menggunakan Perisian (seperti yang ditakrifkan di bawah), anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian ini bersama-sama dengan Dasar Privasi dan peraturan lain yang berkaitan dengan permainan dan promosi yang tersedia kerana setiap boleh dikemas kini atau diubah dari semasa ke semasa mengikut peruntukan di bawah.Anda selanjutnya mengakui bahawa kegagalan anda untuk mematuhi perjanjian ini boleh menyebabkan kehilangan kelayakan, penutupan akaun, pelucuthakan dana dan / atau tindakan undang-undang terhadap anda sebagaimana yang dianggap sesuai dan lebih terperinci di bawah.

Mengakses dan menggunakan MBA66 di dalam Isle of Man dan di peringkat antarabangsa disediakan oleh Cube Limited dengan syarat-syarat berikut:

 1. Dengan menggunakan MBA66, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat ini, yang akan berkuatkuasa dengan segera pada penggunaan pertama MBA66 anda.Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan semua syarat berikut, sila jangan akses, menggunakan dan / atau menyumbang kepada MBA66
 2.         
 3. MBA66 boleh mengubah istilah ini dari semasa ke semasa dan oleh itu anda perlu menyemak terma ini dengan kerap.Penggunaan berterusan MBA66 anda akan dianggap sebagai penerimaan terma yang diperbaharui atau dipinda.Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan, anda harus berhenti menggunakan laman web ini.Sekiranya terdapat konflik antara istilah-istilah ini dan istilah-istilah tempatan tertentu yang muncul di tempat lain di MBA66 maka yang terakhir akan diguna pakai;
 4.         
 5. Anda bersetuju untuk menggunakan MBA66 hanya untuk tujuan yang sah dan dengan cara yang tidak melanggar hak, menyekat atau menghalang penggunaan dan kesenangan MBA66 orang lain.Tingkah laku yang dilarang termasuk melecehkan atau menyebabkan kesusahan atau kesulitan kepada mana-mana orang, menghantar kandungan lucah atau menyinggung atau mengganggu aliran biasa dialog dalam MBA66.

definisi

   
 1. "Permainan" bermaksud sistem permainan Internet boleh diakses dan / atau ditawarkan di Laman;
 2.               
 3. "Sportsbook" bermaksud "Kasino" atau "Poker" dan semua atau mana-mana perkhidmatan yang berkaitan dan aktiviti permainan dalam talian yang boleh diakses dan / atau ditawarkan di Laman;
 4.               
 5. "Peranti" bermaksud sebarang peranti akses aplikasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada komputer peribadi, komputer riba, telefon mudah alih, pembantu digital peribadi, telefon PDA yang digunakan untuk penggunaan dan akses ke Laman ini dan penyertaan dalam Perkhidmatan;
 6.               
 7. "Maklumat" bermaksud maklumat yang disediakan di Laman ini termasuk tetapi tidak terhad kepada hasil, statistik, data sukan, data peluang dan pertaruhan;
 8.               
 9. "Perisian" bermaksud apa-apa program komputer, fail data atau apa-apa kandungan lain yang diperlukan untuk dipasang pada Peranti anda untuk membolehkan anda menggunakan, mengakses dan menyertai Perkhidmatan untuk tujuan menggunakan, mengakses dan menyertai di atas di Laman Web melalui Peranti anda;
 10.               
 11. "Perkhidmatan" bermaksud Perisian dan Permainan bersama.

grat lesen/harta intelektual

MBA66 dilesenkan dan oleh itu dikawal untuk mengendalikan buku sukan dan kasino dalam talian melalui media elektronik secara global di bawah permit dari Isle of Man dan Kahnawake, Kanada.Walaupun ia bertujuan agar sukan dan kasino dalam talian akan beroperasi di bawah(MBA66'slicences), MBA66 berhak untuk menukar mana-mana operasi perniagaan ke bidang kuasa yang lain pada bila-bila masa.

Tertakluk kepada terma & syarat-syarat yang terkandung di sini MBA66 memberikan hak peribadi, tidak boleh dipindah dan tidak eksklusif untuk menggunakan Perisian MBA66, untuk mengakses maklumat di laman web MBA66 melalui Peranti dan untuk memainkan Permainan yang tersedia.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Perisian yang dibuat boleh diakses oleh anda adalah sebahagian daripada Perkhidmatan dan adalah harta milik MBA66 dan / atau pemberi lesen kami, dan bahawa anda tidak mendapat apa-apa hak untuk Perisian tersebut.Perisian ini dilesenkan kepada anda oleh MBA66 untuk kegunaan peribadi anda.Sila ambil perhatian bahawa Perisian ini tidak digunakan oleh (i) individu di bawah umur 18 tahun, (ii) individu di bawah usia undang-undang majoriti dalam bidang kuasa mereka, dan (iii) individu yang menyambung ke Laman ini dari bidang kuasa yang tidak sah untuk berbuat demikian. MBA66 tidak dapat mengesahkan kesahihan Perkhidmatan dalam setiap bidang kuasa dan adalah tanggungjawab anda untuk mengesahkan perkara tersebut.

MBA66 tidak menganggap sebarang liabiliti untuk ketepatan, kesempurnaan atau up-to-dateness Perkhidmatan yang disediakan, contohnya keputusan yang disediakan di Laman.

MBA66 juga tidak bertanggungjawab untuk ketepatan corak nyawa, statistik dan keputusan pertengahan dalam pertaruhan dalam.

MBA66 berhak pada bila-bila masa untuk meminta daripada anda bukti umur untuk memastikan bahawa anak-anak di bawah umur tidak menggunakan Perkhidmatan.Kami selanjutnya berhak untuk menggantung atau membatalkan akaun anda dan mengecualikan anda, untuk sementara atau selama-lamanya, daripada menggunakan Perkhidmatan jika bukti umur yang memuaskan tidak disediakan atau jika kami mengesyaki bahawa anda masih di bawah umur. Kod, struktur dan organisasi Perisian dilindungi oleh hak cipta, rahsia perdagangan, harta intelek dan hak-hak lain. Anda tidak boleh:

 1. Menyalin, mengedarkan, menerbitkan, membalikkan enjin, menyusun semula, membongkar, mengubah suai, atau menerjemahkan Perisian atau membuat apa-apa percubaan untuk mengakses kod sumber untuk mencipta karya turunan kod sumber Perisian, atau sebaliknya;
 2. Jual, memperuntukkan, menyublis, memindahkan, mengedar atau menyewa Perisian;
 3. Jadikan Perisian tersedia kepada mana-mana pihak ketiga melalui rangkaian komputer atau sebaliknya;
 4. Eksport Perisian kepada mana-mana negara(sama ada secara fizikal atau elektronik) tanpa kebenaran bertulis MBA66 terlebih dahulu; atau
 5. Gunakan Perisian dengan cara yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berkenaan, (setiap satu di atas adalah "Penggunaan Tidak Berlaku").

Anda akan bertanggungjawab semata-mata untuk apa-apa kerosakan, kos atau perbelanjaan yang timbul daripada atau berkaitan dengan komisen oleh anda apa-apa Penggunaan Tidak Berotor. Anda akan memaklumkan MBA66 dengan serta merta apabila menyedari komisen oleh mana-mana orang dari sebarang Kegunaan yang Tidak Berotor dan hendaklah memberikan MBA66 dengan bantuan munasabah dengan apa-apa penyiasatan yang dilakukannya berdasarkan maklumat yang diberikan oleh anda dalam hal ini.

Istilah "MBA66", dan sebarang tanda dagangan, tanda servis dan / atau nama dagang yang digunakan oleh MBA66 di Laman dari masa ke semasa("Tanda Perdagangan"), adalah cap dagang, tanda perkhidmatan dan / atau nama dagang MBA66 atau salah satu syarikat kumpulannya dan / atau pemberi lesennya, dan entiti ini mempunyai semua hak untuk Tanda Dagangan tersebut.Selain itu, kandungan lain di Laman ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Perisian, imej, gambar, grafik, gambar, animasi, video, muzik, audio dan teks ("Kandungan Tapak") dimiliki oleh MBA66 atau salah satu daripada syarikat kumpulan dan / atau pemberi lesennya dan dilindungi oleh hak cipta dan / atau harta intelek lain atau hak lain.Anda dengan ini mengakui bahawa dengan menggunakan Perkhidmatan dan Laman ini anda tidak memperoleh hak dalam Kandungan Tapak, atau mana-mana bahagiannya.

pengubahsuaian dan pindaan

Anda memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat oleh Perjanjian ini sebagai diubah suai dan / atau dipinda oleh MBA66 dari semasa ke semasa. MBA66 berhak untuk meminda Perjanjian ini atau mana-mana bahagiannya pada bila-bila masa.Sekiranya kami membuat pengubahsuaian dan / atau pindaan sedemikian, kami akan membuat notis perubahan sedemikian di Laman ini.Anda bertanggungjawab untuk menyemak Terma & Syarat-syarat dan Dasar Privasi dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa anda bersetuju dengan mereka dan penggunaan berterusan anda dari Laman ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang pindaan dan / atau pengubahsuaian kepada Perjanjian.

Sebarang pertaruhan yang diletakkan sebelum masa pindaan dan / atau pengubahsuaian akan tertakluk kepada Terma & Syarat-syarat.Mana-mana pertaruhan yang diletakkan selepas masa pindaan dan / atau pengubahsuaian akan tertakluk kepada Terma & Syarat-syarat.Jika sebarang pengubahsuaian tidak dapat diterima oleh anda, satu-satunya cara untuk anda menamatkan Perjanjian ini adalah


syarat umum penggunaan - perwakilan dan jaminan anda

Sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan, anda menjamin dan mengaku bahawa anda tidak akan menggunakan atau mengakses Laman, Perkhidmatan, Perisian dan Maklumat untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai kepada anda atau yang dilarang oleh atau melanggar Perjanjian. Khususnya (dan sebagai tambahan kepada semua perwakilan dan jaminan yang dinyatakan dalam Perjanjian), anda menjamin dan melaksanakan sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan yang:

 1. Anda tidak dihadkan oleh keupayaan sah terhad;
 2. Anda bertindak dalam kapasiti undang-undang anda sendiri dan bukan bagi pihak orang atau syarikat lain;
 3. Anda bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan anda adalah atas budi bicara dan risiko anda sendiri;
 4. Anda tidak didiagnosis atau dikelaskan sebagai penjudi yang kompulsif;
 5. Anda berumur lebih 18 tahun atau lebih tua dalam bidang kuasa anda, mengikut mana yang lebih besar;
 6. Anda bersetuju bahawa anda dikehendaki memberikan kepada kami butiran peribadi tertentu mengenai diri anda(termasuk butiran mengenai kaedah pembayaran anda) untuk tujuan menggunakan Perkhidmatan.Kawalan kami terhadap maklumat yang diberikan oleh anda adalah tertakluk kepada Dasar Privasi kami;
 7. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa cukai yang dikenakan yang mungkin dibayar atas kemenangan yang telah dibayarkan kepada anda;
 8. Anda menggunakan Laman semata-mata untuk kegunaan peribadi anda sendiri.Anda hanya dibenarkan membuat taruhan untuk hiburan peribadi anda;
 9. Anda bukan pemastautin Hong Kong, Belanda, Filipina, Singapura, Switzerland, Taiwan, Turki atau Amerika Syarikat.;
 10. Anda mengakui kemungkinan risiko kehilangan wang yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan dan Laman ini dan MBA66 tidak bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian sedemikian;
 11. Deposit anda tidak berasal dari aktiviti haram atau jenayah;
 12. Anda tidak akan melakukan aktiviti jenayah atau lain-lain yang menyalahi undang-undang melalui mana-mana akaun yang dibuka dengan kami dan anda tidak akan membenarkan orang lain menggunakan akaun pertaruhan anda dan Perkhidmatan untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai kepada anda atau kami;
 13. Anda bersetuju untuk menyimpan nama dan kata laluan akaun rahsia dan sulit dan tidak membenarkan orang lain menggunakannya.Sekiranya anda salah, lupa, atau kehilangan nama atau kata laluan akaun anda, anda perlu memaklumkan jabatan perkhidmatan pelanggan kami dengan serta-merta.Butiran keselamatan baru akan diperuntukkan kepada anda;
 14. Anda akan memastikan kerahsiaan akaun anda dan butiran log masuk.Sebarang pertaruhan yang dibuat pada MBA66 di mana nama pengguna dan kata laluan telah digunakan akan dianggap sebagai sah;
 15. Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan, Tapak, Perisian atau Maklumat dalam apa-apa cara yang mungkin mengganggu ketersediaannya kepada pengguna lain;
 16. Anda tidak akan meminta atau dengan cara apapun mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan pengguna lain;
 17. Anda tidak akan memuat naik atau mengedarkan apa-apa program, fail atau data yang mengandungi virus, rosak atau mungkin menjejaskan prestasi operasi Peranti, Perisian, Perkhidmatan dan / atau Laman;
 18. Anda tidak boleh cuba mengubah suai, menyusun semula, menterbalikkan-jurutera atau membongkar Perisian dengan apa-apa cara;
 19. Anda tidak akan menggunakan apa-apa peranti, robot, labah-labah, perisian, rutin atau kaedah lain(atau apa-apa jenis yang disebut di atas) untuk mengganggu atau cuba mengganggu fungsi yang betul bagi Perkhidmatan, , Perisian, Tapak, Maklumat atau apa-apa transaksi yang ditawarkan di Laman dan / atau melalui Peranti;
 20. Anda tidak akan menghantar atau menghantar ke Laman dan / atau ke Peranti atau kepada mana-mana pengguna lain, mana-mana pengguna yang menyalahi undang-undang, mengganggu, kasar, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, tidak senonoh, radang, bahan lucah atau lucah, atau apa-apa bahan yang boleh membentuk atau menggalakkan kelakuan yang akan dianggap sebagai kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil, atau melanggar mana-mana undang-undang;
 21. Anda tidak akan memulakan dan / atau melibatkan diri dalam kaji selidik, pertandingan, surat berantai atau pos / menghantar "surat sampah", "spam" atau sebarang penyebaran massa yang tidak diminta oleh e-mel terhadap MBA66;
 22. Anda tidak akan menyimpan lebih daripada satu akaun.Sekiranya lebih daripada satu akaun dikenalpasti sebagai kepunyaan atau berkaitan dengan anda, MBA66 berhak untuk merawat mana-mana akaun tersebut sebagai akaun bersama tunggal atau untuk menutup akaun tersebut dan menamatkan Perjanjian ini.
 23. Dengan bersetuju dengan Syarat Penggunaan Umum di atas, sekiranya aktiviti anda berkaitan dengan tingkah laku jenayah atau mencurigakan, MBA66 berhak melaporkan anda kepada pihak berkuasa persekutuan atau tempatan tanpa notis atau penjelasan terlebih dahulu.

pendaftaran akaun

Anda dikehendaki melengkapkan permohonan pembukaan akaun dan keahlian seperti yang ditetapkan di Laman.

Anda bersetuju bahawa anda dikehendaki memberikan kepada kami butiran peribadi tertentu tentang diri anda (termasuk butiran mengenai kaedah pembayaran anda) untuk tujuan menggunakan Perkhidmatan.Kawalan kami terhadap maklumat yang diberikan oleh anda adalah tertakluk kepada Dasar Privasi kami.

Anda berjanji bahawa anda akan memberikan maklumat penuh dan jujur ​​berkaitan dengan semua maklumat dan maklumat yang anda berikan kepada MBA66. Anda diwajibkan untuk mengemaskinikan butir-butir sedemikian sekiranya berlaku sebarang perubahan kepadanya. Untuk mengesahkan nama dan alamat MBA66 berhak untuk mengesahkan data tersebut melalui pos dan untuk menyesuaikan dengan pos.

Akaun anda mesti sepadan dengan nama dan identiti anda yang sah dan sah dan nama pada pendaftaran akaun anda mesti sepadan dengan nama pada kad kredit atau akaun pembayaran lain yang digunakan untuk mendeposit atau menerima wang dalam akaun anda.

Kami mempunyai hak untuk menolak pendaftaran anda tanpa merujuk kepada anda atau tanpa memberi sebarang sebab dan tanpa tanggungjawab kepada anda.Sekiranya butiran pendaftaran akaun didapati tidak tepat, mengelirukan atau tidak lengkap, MBA66 mempunyai hak untuk menutup akaun itu, mengembalikan wang yang didepositkan ke akaun pendanaan yang sama tetapi mengecualikan mana-mana keputusan yang dibuat.